PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
ANBI - PGA Almelo ANBI - PGA Almelo

De ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente Almelo treft u aan op de centrale website: pga-almelo.nl/anbi

 
ANBI Protestantse Classis Almelo ANBI Protestantse Classis Almelo

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING - ANBI
De Protestantse Classis Almelo is een Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de Belastingdienst wordt afgegeven aan de Protestantse Classis Almelo.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Classis Almelo
Telefoonnummer (facultatief): 0548-517336
RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet door de belastingdienst verstrekt
Website adres: www.pga-noach.nl/anbi_protestantse_classis_almelo
E-mail:
Adres: De Vogelweide 1
Postcode: 7609 AB
Plaats: Almelo
Postadres: Braakmansdijk 60
Postcode: 7462 LW
Plaats: Rijssen

De Classis Almelo is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten.  In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1 gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.
 
De Classis Almelo is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Streek Almelo
 
B. Samenstelling bestuur en dagelijks bestuur.
Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. In ordinantie 4, artikel, 14 lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven: “De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden.”
 
Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt jaarlijks uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. In ordinantie 4, artikel 16, lid 5 is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald: “Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken.”
 
Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als ten minste de helft van het voor het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.
 
De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
 
Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel 11, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is:
“de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten.”
 
Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag van €1500 als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten.
 
In ordinantie 11, artikel 14, lid 1 van kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken ten aanzien van de financiën van de classicale vergadering alleen dan van toepassing is wanneer de classis andere inkomsten en uitgaven heeft dan die in verband met vergader- en administratiekosten.
 
C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website www.pga-noach.nl/anbi_protestantse_classis_almelo vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze classis.
Evt. aan te vullen met: een korte samenvatting van het classicale beleidsplan.
 
E. Beloningsbeleid
In de regel zijn aan de classis geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen. De beloning van predikanten die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van overige medewerkers die in een voorkomend geval rechtspositioneel in loondienst zijn van de classis, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
In ordinantie 4, artikel 15, lid 1 is bepaald dat de classicale vergadering o.a. tot taak heeft:
  • het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen
  • het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten
  • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
  • het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis 
De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen, stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuïteit: de classicale vergadering komt 3 à 4 maal per jaar bij elkaar, haar breed moderamen vergadert 4 tot 6 maal per jaar, de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers komen eveneens 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar. Eventuele classicale commissies ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten Classicale Vergadering
  Begroting 2017 Rekening 2016 Rekening 2015
       
Baten  
       
Bijdrage algemene middelen 1.500   1.500
Bijdragen gemeenten      
Overige inkomsten 90   103
Totaal baten 1.590   1.603
       
Lasten    
       
Vergaderkosten Class. Verg. 908   504
Vergaderkosten Breed Mod. 312   308
Kosten werkgemeenschappen      
Kosten classicale comm.      
Onvoorzien 260    
Totaal lasten 1.480   812
       
       
Resultaat (baten-lasten) 110   791

 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Zondag A.S. 
Zondagsbrief 
Beleidsplan
Muziek in NOACH
Meat and Eat met vluchtelingen    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.